Znalecká činnosť

 • + -

  Znalecká činnosť

  Znaleckú činnosť vykonávam v odbore:
  37 00 00 - Stavebníctvo

  37 09 00 - Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)
  Odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv, záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

  V rámci tejto činnosti vykonávam:
  Odhad hodnoty nehnuteľností:
  • byty, rodinné a obytné domy, rozostavané rodinné domy, rekreačné zariadenia, rekreačné a záhradkárske chaty,
  • pozemky, záhrady, garáže a nebytové priestory,
  • administratívne budovy, výrobné a skladové budovy a haly, priemyselné a poľnohospodárske areály,
  • príslušenstvo budov, iné stavby
 • + -

  Znalecké posudky pre účel

  Znalecké posudky sú vypracované prevažne za účelom:

  • predaj/kúpa nehnuteľnosti
  • stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu záložného práva (napr. pre hypotéku banke)
  • dedičského konania
  • vysporiadania majetku
  • pre účely úverového konania
  • súdne spory, exekúcie
  • insolvenčné konania: likvidácia, konkurz
  • nepeňažné vklady do základného imania obchodných spoločností
  • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
  • nájom stavieb a pozemkov
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • + -

  Podklady k znaleckému posudku

  Na ohodnotenie rodinného domu, chaty, rekreačného domu sú potrebné nasledovné podklady:


  1. List vlastníctva - aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk alebo ho získate na Správe ratastra)

  2. Kópia katastrálnej mapy - na pozemok na ktorom stojí rodinný dom, prípadne priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk alebo ju získate na Správe ratastra) - zabezpečí znalec

  3. Geometrický plán zakreslenia novostavby - vyhotoví Vám ho odborne spôsobilá osoba, geodet (musí byť overený stavebným úradom - červená pečiatka v pravom dolnom rohu)

  4. Stavebné povolenie - vydáva stavebný úrad staviteľovi (potrebné, aby bola na ňom vyznačená právoplatnosť)

  5. Projektovú dokumentáciu stavby - potrebná je časť achyterktúry, najmä výkresy situácie, pôdorysy, rezy, pohľady (výkresy by mali byť overené stavebným úradom). V prípade, že nie je k dispozíci, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním skutočných rozmerov objektu.

  6. Fotodokumentáciu - zabezpečí znalec

  7. Doklad o veku stavby, resp. kolaudačné rozhodnutie


  Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:


  1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

  3. Doklad o veku domu (potvrdenie vydá správca domu alebo obec), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou na staršej budove, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre pôvodný dom a jednak pre byt v nadstavbe alebo vstavbe

  4. Nadobúdacie doklady na byt - súčasného vlastníka bytu (napr. zmluva o prevode, kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, ...)

  5. Pôdorys bytu vydáva ho správca bytového domu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný). V prípade, že nie je k dispozíci, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním skutočných rozmerov objektu.

  6. Fotodokumentáciu - zabezpečí znalec


  Pre ohodnotenie rozostavaného bytu sú potrebné nasledovné podklady:


  1. List vlastníctva - na rozostavaný byt v dome (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí rozostavaný dom v ktorom sa rozostavaný byt nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

  3. Stavebné povolenie na dom - má ho staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva alebo sa nachádza aj na stavebnom úrade (potrebné, aby bola na ňom vyznačená právoplatnosť ).

  4. Zmluva o výstavbe - má ju staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva

  5. Pôdorys bytu - má ho staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva. V prípade, že nie je k dispozíci, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním skutočných rozmerov objektu.

  6. Fotodokumentáciu - zabezpečí znalec


  Pre ohodnotenie prevádzkového objektu, budovy, haly sú potrebné nasledovné podklady:


  1. Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver, bankové inštitúcie požadujú LV zo Správy katastra nie staršie viac ako 3 mesiace,

  2. Aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (kópia katastrálnej mapy) - informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,v prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver,bankové inštitúcie požadujú kópiu katastrálnej mapy zo Správy katastra,

  3. Doklad o veku - kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu, a pod.,

  4. Pôdorysy podlaží (ak sú k dispozícii) - v prípade, že nie sú k dispozícii, znalec prevedie zameranie a zakreslenie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov stavby,

  5. Nájomné zmluvy - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

  6. Výmer za daň z nehnuteľností - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

  7. Zmluva na poistenie stavby - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

  8. Ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné),

  9. Fotodokumentácia stavby – zabezpečí znalec.


  Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:


  1. List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

  3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)

  4. Nadobúdacie doklady - súčasného vlastníka bytu (napr. zmluva o prevode, kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, ...)

  5. Pôdorys nebytového priestoru (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný). V prípade, že nie je k dispozíci, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním skutočných rozmerov objektu.

  6. Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom

  7. Fotodokumentáciu - zabezpečí znalec


  Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné podklady:


  1. Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) – informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,

  2. Aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností(kópia katastrálnej mapy) - informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál,

  3. Overený geometrický plán - pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie geometrického plánu na Správe katastra,

  4. Výhľadové využitie pozemku - vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán - dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku (platí pre pozemky mimo zastavaného územia obce),

  5. Fotodokumentácia pozemku – zabezpečí znalec.
 • + -

  Odmena za znalecký posudok

  Postup pre odmeňovanie znalca ustanovuje vyhláška: Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

  V praxi sa uplatňujú zmluvné ceny a postupuje sa podľa citovanej vyhlášky. Bežne sa cena vypočíta sadzbou za skutočne odpracované hodiny v zmysle citovanej vyhlášky 13,28 €/hod. (400,00 Sk/hod.).

  Iný spôsob stanovenie tarifnej odmeny je aplikovaním podielovej odmeny. Každá zákazka je však inak časovo náročná a tiež náklady s ňou sú rôzne, preto nie je možné stanoviť celkom cenu vopred. Cena úkonov je individuálna pre každý prípad.

  Orientačné ceny za spracovanie ZP sú nasledovné:
  Pozemky od 100,- EUR
  Byty od 110,- EUR
  Chaty, rekreačné chalupy od 130,- EUR
  Rodinné domy od 170,- EUR
  Prevádzkové budovy od 200,- EUR