Stavebný dozor

Povinný odborný garant pri stavbe uskutočňovanej svojpomocne.

 • + -

  Základné informácie pre zákazníkov

  Realizácia rodinného domu je proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný dozor. Výber kvalitného stavebného dozoru má pre investora aj pre jeho peňaženku veľký význam.
 • + -

  Kedy, ako a koho poveriť výkonom funkcie stavebného dozoru?

  Stavebný dozor je fyzická osoba vykonávajúca dozornú, resp. kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb. Register je verejný zoznam, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Každá odborne spôsobilá osoba zapísaná v registri má pridelené registračné číslo, ktoré sa uvádza v preukaze odbornej spôsobilosti a na pečiatke. Stavebný dozor pri svojej činnosti používa na osvedčovanie pravosti písomností odtlačok svojej pečiatky (okrúhlej) a vlastnoručný podpis.

  Stavebník so stavebným dozorom uzatvára zmluvu na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva. Zmluva musí okrem zmluvných strán obsahovať predmet zmluvy (rozsah stavby), spôsob uskutočnenia prác (určí sa frekvencia výkonu dozoru na stavbe a zoznam predpisov, ktoré musí stavebný dozor dodržiavať), spolupôsobenie stavebníka (vymenujú sa dokumenty, ktoré stavebník poskytne stavebnému dozoru na výkon jeho úlohy), čas plnenia (dátum začiatku a konca vykonania stavebného dozoru), cena plnenia a spôsob splácania, podmienky na fakturáciu (termín splatnosti faktúr a pod.), záväzok pristúpiť na zmenu zmluvy (ak sa zásadne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy) a všeobecné dohody (začiatok platnosti zmluvy, počet kópií a pod.).

  Ak stavebník bude stavať sám pre seba svojpomocne, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba je účastníkom stavebného konania. Osobu navrhnutú na výkon činnosti stavebného dozoru musí stavebník oznámiť v žiadosti o stavebné povolenie príslušnému stavebnému orgánu. Stavebný úrad poskytne stavebníkovi tlačivo Vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby (o zabezpečovaní odborného vedenia stavby). Tlačivo stavebník po vyplnení priloží k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebný orgán v stavebnom konaní preskúma, či je zabezpečené odborné vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom, resp. kvalifikovanou osobou. 
 • + -

  Povinnosti stavebného dozoru

  Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Stavebný dozor zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Je spoluzodpovedný za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil (ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu). Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

  Stavebný dozor sa pred začatím stavebných prác oboznámi s podkladmi, na ktorých základe sa pripravuje realizácia stavby (s projektom, obsahom zmlúv a obsahom stavebného povolenia), zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska, kontrolne zameria terén pred začatím prác, stará sa o systematické doplňovanie dokumentácie (podľa ktorej sa stavba realizuje). Dôležitou povinnosťou stavebného dozoru je priebežná kontrola (kontrola tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými), preberanie prác (eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku) a kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác. Vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Kontroluje aj postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Dáva súhlas na začatie realizácie rozličných prác. V prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť.

  Súčasťou výkonu stavebného dozoru je kontrola vedenia stavebného denníka. Stavebný denník pri jednoduchých stavbách, drobných stavbách a ich zmenách uskutočňovaných svojpomocne vedie stavebník (pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom ho vedie stavbyvedúci) po celý čas výstavby od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

  Stavebný dozor musí pripraviť podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby. Ide o komplex výkresov so zakreslenými zmenami (ktoré sa vykonali počas realizácie stavby), osvedčenia o akosti materiálov a konštrukcií, doklady o preukázaní zhody výrobkov, zápisnice, protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov, správy o vykonaných skúškach, stavebné denníky, geodetickú dokumentáciu. Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb. Pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Kvalitný stavebný dozor Vám stráži kvalitu stavby a aj VAŠE peniaze!